Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over  uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Mocht het zo zijn dat er gegevens van een andere zorgverlener over jou nodig zijn, dan mag ik die alleen verkrijgen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Het liefst heb ik dat je die dan zelf aanlevert.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. Je mag de gegevens inzien, aan laten passen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar of door een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid; ook dit gebeurt alleen met je uitdrukkelijke toestemming.
  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard. De gegevens worden 20 jaar na de laatste behandeling verwijderd. Je hebt het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als je een klacht hebt over hoe ik omga met persoons- en medische gegevens en wij komen hier samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op je factuur

Op de factuur/zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Je naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’
  • De kosten van het consult
  • Indien de zorgverzekeraar dit verlangt, neem ik ook de naam van deze verzekeraar en het verzekerdennummer op. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om door te geven wanneer dit verandert.

Lees ook de Algemene voorwaarden.